มาตรการกระตุ้นการลงทุน

27 พฤษภาคม 2563
มาตรการนี้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สิทธิและประโยชน์

โครงการที่ดำเนินการตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

เงื่อนไข

  • ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น และประเภทกิจการ 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
  • ต้องมีเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ตินและทุนหมุนเวียน ดังนี้


    (1) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือ
    (2) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือ

    ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการนำเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ จะพิจารณาขยายเวลาเปิดดำเนินการตามความเหมาะสม

มาตรการนี้มีผลใช้บังคับกับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2563

การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฉบับนี้จะต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2565

สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทนที่ 3/2563 คำชี้แจงฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และเอกสารแผ่นพับ Thailand Plus+