ติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

20 เมษายน 2563

 เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอให้ท่านใช้ช่องทางบริการออนไลน์ในการติดต่อสำนักงาน