ยื่นออนไลน์

03 มกราคม 2563

คำชี้แจง
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะ ยกเลิกการรับคำขอรับการส่งเสริมในรูปแบบเอกสารที่สำนักงาน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริม ผ่านระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment Promotion) ได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://boi-investment.boi.go.th/public
ยกเว้น คำขอต่อไปนี้ยังสามารถยื่นในรูปแบบเอกสารได้ :
• การขอรับส่งเสริมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
• การขอรับส่งเสริมเพื่อรับโอนกิจการ
• การขอรับส่งเสริมการลงทุนมาตรการเศรษฐกิจฐานราก