กิจกรรม“จัดพาสื่อมวลชนในภาคใต้ตอนบนศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในส่วนกลางและกิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

09 เมษายน 2562