ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย 29 พฤษภาคม 2562

Data is empty

BOI ขอความร่วมมืองดกล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก 29 มีนาคม 2562

Data is empty

กิจกรรม“จัดพาสื่อมวลชนในภาคใต้ตอนบนศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในส่วนกลางและกิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” 09 เมษายน 2562

Data is empty

วิธีปฏิบัติและข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน 31 มกราคม 2562

Data is empty

โครงการ “ชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” 09 พฤศจิกายน 2561

Data is empty

BOI กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น & SMEs 24 ตุลาคม 2561

Data is empty

หน้า 4 / 5