ข่าวจาก BOI

บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 มกราคม 2565

Data is empty

บีโอไอขยายขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งภาคผลิตและการบริการ 17 มกราคม 2565

Data is empty

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวหลังการประชุมบอร์ด ซึ่งมี พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล 21 ธันวาคม 2564

Data is empty

ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ บีโอไอขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ 14 ธันวาคม 2564

Data is empty

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 08 พฤศจิกายน 2564

Data is empty

ผู้ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นแบบภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก ทางออนไลน์ผ่านระบบ E-FILING ตามที่กรมสรรพากรกำหนด 10 พฤศจิกายน 2564

Data is empty

หน้า 2 / 15