บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน ครอบคลุมคำขอตั้งแต่ 1 มกราคม 57 - เพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายใน SEZ

13 มกราคม 2559